ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

  •  Μαγδάκη Ειρήνη , δασκάλα της Γ΄ και Δ΄Τάξης , Π ροϊσταμένη      

 
 
 
  • Τσάτση Φερονίκη , δασκάλα της ΣΤ΄Τάξης

 
 
  •  

  •   

     

  • Μπόζα Θεοδώρα , δασκάλα της Ε΄ Τάξης

 
 
 
 
  • Καρανικόλα Πηνελόπη, δασ κ άλα της  Α΄και Β΄Τ άξης  

 
 
 
  •  Καθαρόπουλος Ιωάννης , Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

 
 
 
  •                               Κούκουνα Σοφία , Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας